“Ang Filipino ay wikang panlahat, ilaw at lakas sa tuwid na landas.”


Ang maikling kaisipang ito ay tungkol sa tema ng buwan ng wika ngayong Agosto 2011. Ito ay pinadala ko lamang sa pamamagitan ng Facebook chat sa isang minamahal na guro at aking napagbulay-bulayang i-post din ito rito. Heto ang nilalaman:

Simula pa lamang nang tayo ay masakop ng mga dayuhan, ang wika na ang nagsilbing tanglaw natin upang makamit natin ang kalayaan. Ito ang nagbuklod sa atin upang tayo’y magkaisa at umalsa laban sa mga mananakop upang makamtan ang matamis na kalayaan. Ito ang nagsimula ng apoy ng rebolusyon na nagpatalsik sa mga puwersa ng mga taong umalipusta sa ating lahi. At sa panahon natin, ang wika ang nagbubuklod sa atin upang ating makamtan ang tagumpay. Oo nga, ang wika ay ilaw at tanglaw natin sa landas tungo sa kaunlaran.

Sabi nga ni pangulong Pnoy, upang makamtan natin ang katiwasayan at kaunlaran, kailangan nating tahakin ang matuwid na landas. At para matahak natin ang landas na ito, kailangan nating magkaisa. At wika ang magbibigay sa atin ng kaisahang ito sapagkat sa gitna ng globalisasiyon at colonyalismo, wika pa rin ang nagbibigay sa atin ng kaisahan at pagkakalilanlanan upang maabot natin ang kaunlaran.

Bakit naman ito nasabing lakas? Ang wika kasi ang nagbibigay ng dahilan kung bakit ninanais nating magpatuloy sa ating paglalakbay patungo sa tagumpay
bakit nga ba? Ito’y sa kadahilanang kapag ang isang lupon ng tao ay may sariling pagkakakilanlanan, sila ay mas makakapagkamit ng mas maraming pagtatagumpay dahil mas ginugusto nilang makipag-tunggalian sa isang mabuting paraan sa ibang taong may iba ring pagkakakilanlanan; ito ang tinatawag sa Ingles na Law of Competitive Exclusion, o Batas ng Mapagkumpitensyang Pagbubukod sa aking pagsasalin.
Dahil tayo ay may sariling wika, tayo ay may sariling pagkakakilanlanan. At dahil may sarili tayong pagkakakilanlanan, mas gugutuhin nating makipagkumpitensiya sa ibang mga lahi tungo sa kaunlaran. At dahil may taglay tayong kagustuhan, ito ang magsisilbing lakas natin upang malagpasan ang mga hamon ng buhay at makaabot sa ninanais nating kaunlaran. At dahil may lakas tayo at may ilaw, tayo ay lulkusong bilang isang lahi at bilang isang bahagi ng mundo tungo sa malawakang pagkakaisa at tagumpay.

5 responses to ““Ang Filipino ay wikang panlahat, ilaw at lakas sa tuwid na landas.”

What do you think?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s